admin

C++ / C# K Envanter Sistemi v1.0C++:
#include "stdafx.h"
#include "../../libgame/include/grid.h"
#include "utils.h"
#include "desc.h"
#include "desc_client.h"
#include "char.h"
#include "item.h"
#include "item_manager.h"
#include "packet.h"
#include "log.h"
#include "db.h"
#include "locale_service.h"
#include "../../common/length.h"
#include "exchange.h"
#include "DragonSoul.h"
#include "questmanager.h" // @fixme150

void exchange_packet(LPCHARACTER ch, BYTE sub_header, bool is_me, DWORD arg1, TItemPos arg2, DWORD arg3, void * pvData = NULL);

// ±³È¯ ÆĞŶ
void exchange_packet(LPCHARACTER ch, BYTE sub_header, bool is_me, DWORD arg1, TItemPos arg2, DWORD arg3, void * pvData)
{
  if (!ch->GetDesc())
    return;

  struct packet_exchange pack_exchg;

  pack_exchg.header     = HEADER_GC_EXCHANGE;
  pack_exchg.sub_header   = sub_header;
  pack_exchg.is_me    = is_me;
  pack_exchg.arg1    = arg1;
  pack_exchg.arg2    = arg2;
  pack_exchg.arg3    = arg3;

  if (sub_header == EXCHANGE_SUBHEADER_GC_ITEM_ADD && pvData)
  {
    thecore_memcpy(&pack_exchg.alSockets, ((LPITEM) pvData)->GetSockets(), sizeof(pack_exchg.alSockets));
    thecore_memcpy(&pack_exchg.aAttr, ((LPITEM) pvData)->GetAttributes(), sizeof(pack_exchg.aAttr));
  }
  else
  {
    memset(&pack_exchg.alSockets, 0, sizeof(pack_exchg.alSockets));
    memset(&pack_exchg.aAttr, 0, sizeof(pack_exchg.aAttr));
  }

  ch->GetDesc()->Packet(&pack_exchg, sizeof(pack_exchg));
}

// ±³È¯À» ½ÃÀÛ
bool CHARACTER::ExchangeStart(LPCHARACTER victim)
{
  if (this == victim)  // ÀÚ±â ÀڽŰú´Â ±³È¯À» ¸øÇÑ´Ù.
    return false;

  if (IsObserverMode())
  {
    ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, LC_TEXT("°üÀü »óÅ¿¡¼´Â ±³È¯À» ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù."));
    return false;
  }

  if (victim->IsNPC())
    return false;

  //PREVENT_TRADE_WINDOW
  if ( IsOpenSafebox() || GetShopOwner() || GetMyShop() || IsCubeOpen())
  {
    ChatPacket( CHAT_TYPE_INFO, LC_TEXT("´Ù¸¥ °Å·¡Ã¢ÀÌ ¿·ÁÀÖÀ»°æ¿ì °Å·¡¸¦ ÇÒ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù." ) );
    return false;
  }

  if ( victim->IsOpenSafebox() || victim->GetShopOwner() || victim->GetMyShop() || victim->IsCubeOpen() )
  {
    ChatPacket( CHAT_TYPE_INFO, LC_TEXT("»ó´ë¹æÀÌ ´Ù¸¥ °Å·¡ÁßÀ̶ó °Å·¡¸¦ ÇÒ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù." ) );
    return false;
  }
  //END_PREVENT_TRADE_WINDOW
  int iDist = DISTANCE_APPROX(GetX() - victim->GetX(), GetY() - victim->GetY());

  // °Å¸® üũ
  if (iDist >= EXCHANGE_MAX_DISTANCE)
    return false;

  if (GetExchange())
    return false;

  if (victim->GetExchange())
  {
    exchange_packet(this, EXCHANGE_SUBHEADER_GC_ALREADY, 0, 0, NPOS, 0);
    return false;
  }

  if (victim->IsBlockMode(BLOCK_EXCHANGE))
  {
    ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, LC_TEXT("»ó´ë¹æÀÌ ±³È¯ °ÅºÎ »óÅÂÀÔ´Ï´Ù."));
    return false;
  }

  SetExchange(M2_NEW CExchange(this));
  victim->SetExchange(M2_NEW CExchange(victim));

  victim->GetExchange()->SetCompany(GetExchange());
  GetExchange()->SetCompany(victim->GetExchange());

  //
  SetExchangeTime();
  victim->SetExchangeTime();

  exchange_packet(victim, EXCHANGE_SUBHEADER_GC_START, 0, GetVID(), NPOS, 0);
  exchange_packet(this, EXCHANGE_SUBHEADER_GC_START, 0, victim->GetVID(), NPOS, 0);

  return true;
}

CExchange::CExchange(LPCHARACTER pOwner)
{
  m_pCompany = NULL;

  m_bAccept = false;

  for (int i = 0; i < EXCHANGE_ITEM_MAX_NUM; ++i)
  {
    m_apItems[i] = NULL;
    m_aItemPos[i] = NPOS;
    m_abItemDisplayPos[i] = 0;
  }

  m_lGold = 0;

  m_pOwner = pOwner;
  pOwner->SetExchange(this);

  m_pGrid = M2_NEW CGrid(4,3);
}

CExchange::~CExchange()
{
  M2_DELETE(m_pGrid);
}

bool CExchange::AddItem(TItemPos item_pos, BYTE display_pos)
{
  assert(m_pOwner != NULL && GetCompany());

  if (!item_pos.IsValidItemPosition())
    return false;

  // Àåºñ´Â ±³È¯ÇÒ ¼ö ¾øÀ½
  if (item_pos.IsEquipPosition())
    return false;

  LPITEM item;

  if (!(item = m_pOwner->GetItem(item_pos)))
    return false;

  if (IS_SET(item->GetAntiFlag(), ITEM_ANTIFLAG_GIVE))
  {
    m_pOwner->ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, LC_TEXT("¾ÆÀÌÅÛÀ» °Ç³×ÁÙ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù."));
    return false;
  }

  if (true == item->isLocked())
  {
    return false;
  }

  // ÀÌ¹Ì ±³È¯Ã¢¿¡ Ãß°¡µÈ ¾ÆÀÌÅÛÀΰ¡?
  if (item->IsExchanging())
  {
    sys_log(0, "EXCHANGE under exchanging");
    return false;
  }

  if (!m_pGrid->IsEmpty(display_pos, 1, item->GetSize()))
  {
    sys_log(0, "EXCHANGE not empty item_pos %d %d %d", display_pos, 1, item->GetSize());
    return false;
  }

  Accept(false);
  GetCompany()->Accept(false);

  for (int i = 0; i < EXCHANGE_ITEM_MAX_NUM; ++i)
  {
    if (m_apItems[i])
      continue;

    m_apItems[i]    = item;
    m_aItemPos[i]    = item_pos;
    m_abItemDisplayPos[i]  = display_pos;
    m_pGrid->Put(display_pos, 1, item->GetSize());

    item->SetExchanging(true);

    exchange_packet(m_pOwner,
        EXCHANGE_SUBHEADER_GC_ITEM_ADD,
        true,
        item->GetVnum(),
        TItemPos(RESERVED_WINDOW, display_pos),
        item->GetCount(),
        item);

    exchange_packet(GetCompany()->GetOwner(),
        EXCHANGE_SUBHEADER_GC_ITEM_ADD,
        false,
        item->GetVnum(),
        TItemPos(RESERVED_WINDOW, display_pos),
        item->GetCount(),
        item);

    sys_log(0, "EXCHANGE AddItem success %s pos(%d, %d) %d", item->GetName(), item_pos.window_type, item_pos.cell, display_pos);

    return true;
  }

  // Ãß°¡ÇÒ °ø°£ÀÌ ¾øÀ½
  return false;
}

bool CExchange::RemoveItem(BYTE pos)
{
  if (pos >= EXCHANGE_ITEM_MAX_NUM)
    return false;

  if (!m_apItems[pos])
    return false;

  TItemPos PosOfInventory = m_aItemPos[pos];
  m_apItems[pos]->SetExchanging(false);

  m_pGrid->Get(m_abItemDisplayPos[pos], 1, m_apItems[pos]->GetSize());

  exchange_packet(GetOwner(),  EXCHANGE_SUBHEADER_GC_ITEM_DEL, true, pos, NPOS, 0);
  exchange_packet(GetCompany()->GetOwner(), EXCHANGE_SUBHEADER_GC_ITEM_DEL, false, pos, PosOfInventory, 0);

  Accept(false);
  GetCompany()->Accept(false);

  m_apItems[pos]    = NULL;
  m_aItemPos[pos]    = NPOS;
  m_abItemDisplayPos[pos] = 0;
  return true;
}

bool CExchange::AddGold(long gold)
{
  if (gold <= 0)
    return false;

  if (GetOwner()->GetGold() < gold)
  {
    // °¡Áö°í ÀÖ´Â µ·ÀÌ ºÎÁ·.
    exchange_packet(GetOwner(), EXCHANGE_SUBHEADER_GC_LESS_GOLD, 0, 0, NPOS, 0);
    return false;
  }

  if (m_lGold > 0)
    return false;

  Accept(false);
  GetCompany()->Accept(false);

  m_lGold = gold;

  exchange_packet(GetOwner(), EXCHANGE_SUBHEADER_GC_GOLD_ADD, true, m_lGold, NPOS, 0);
  exchange_packet(GetCompany()->GetOwner(), EXCHANGE_SUBHEADER_GC_GOLD_ADD, false, m_lGold, NPOS, 0);
  return true;
}

// µ·ÀÌ ÃæºĞÈ÷ ÀÖ´ÂÁö, ±³È¯ÇÏ·Á´Â ¾ÆÀÌÅÛÀÌ ½ÇÁ¦·Î ÀÖ´ÂÁö È®ÀÎ ÇÑ´Ù.
bool CExchange::Check(int * piItemCount)
{
  if (GetOwner()->GetGold() < m_lGold)
    return false;

  int item_count = 0;

  for (int i = 0; i < EXCHANGE_ITEM_MAX_NUM; ++i)
  {
    if (!m_apItems[i])
      continue;

    if (!m_aItemPos[i].IsValidItemPosition())
      return false;

    if (m_apItems[i] != GetOwner()->GetItem(m_aItemPos[i]))
      return false;

    ++item_count;
  }

  *piItemCount = item_count;
  return true;
}

bool CExchange::CheckSpace()
{
  static CGrid s_grid1(INVENTORY_PAGE_COLUMN, INVENTORY_PAGE_ROW);
  static CGrid s_grid2(INVENTORY_PAGE_COLUMN, INVENTORY_PAGE_ROW);
  static CGrid s_grid3(INVENTORY_PAGE_COLUMN, INVENTORY_PAGE_ROW);
  static CGrid s_grid4(INVENTORY_PAGE_COLUMN, INVENTORY_PAGE_ROW);
  static CGrid s_grid5(INVENTORY_PAGE_COLUMN, INVENTORY_PAGE_ROW);

#ifdef ENABLE_SPLIT_INVENTORY_SYSTEM
  LPCHARACTER  me = GetOwner();
  static CGrid s_grid6(5, SKILL_BOOK_INVENTORY_MAX_NUM / 5 / 4);
  static CGrid s_grid7(5, SKILL_BOOK_INVENTORY_MAX_NUM / 5 / 4);
  static CGrid s_grid8(5, SKILL_BOOK_INVENTORY_MAX_NUM / 5 / 4);
  static CGrid s_grid9(5, UPGRADE_ITEMS_INVENTORY_MAX_NUM / 5 / 4);
  static CGrid s_grid10(5, UPGRADE_ITEMS_INVENTORY_MAX_NUM / 5 / 4);
  static CGrid s_grid11(5, UPGRADE_ITEMS_INVENTORY_MAX_NUM / 5 / 4);
  static CGrid s_grid12(5, STONE_INVENTORY_MAX_NUM / 5 / 4);
  static CGrid s_grid13(5, STONE_INVENTORY_MAX_NUM / 5 / 4);
  static CGrid s_grid14(5, STONE_INVENTORY_MAX_NUM / 5 / 4);
  static CGrid s_grid15(5, BOX_INVENTORY_MAX_NUM / 5 / 4);
  static CGrid s_grid16(5, BOX_INVENTORY_MAX_NUM / 5 / 4);
  static CGrid s_grid17(5, BOX_INVENTORY_MAX_NUM / 5 / 4);
  static CGrid s_grid18(5, EFSUN_INVENTORY_MAX_NUM / 5 / 4);
  static CGrid s_grid19(5, EFSUN_INVENTORY_MAX_NUM / 5 / 4);
  static CGrid s_grid20(5, EFSUN_INVENTORY_MAX_NUM / 5 / 4);
  static CGrid s_grid21(5, CICEK_INVENTORY_MAX_NUM / 5 / 4);
  static CGrid s_grid22(5, CICEK_INVENTORY_MAX_NUM / 5 / 4);
  static CGrid s_grid23(5, CICEK_INVENTORY_MAX_NUM / 5 / 4);
#endif

  s_grid1.Clear();
  s_grid2.Clear();
  s_grid3.Clear();
  s_grid4.Clear();
  s_grid5.Clear();

#ifdef ENABLE_SPLIT_INVENTORY_SYSTEM
  s_grid6.Clear();
  s_grid7.Clear();
  s_grid8.Clear();
  s_grid9.Clear();
  s_grid10.Clear();
  s_grid11.Clear();
  s_grid12.Clear();
  s_grid13.Clear();
  s_grid14.Clear();
  s_grid15.Clear();
  s_grid16.Clear();
  s_grid17.Clear();
  s_grid18.Clear();
  s_grid19.Clear();
  s_grid20.Clear();
  s_grid21.Clear();
  s_grid22.Clear();
  s_grid23.Clear();
#endif

  LPCHARACTER  victim = GetCompany()->GetOwner();
  LPITEM item;

  int i;

  for (i = 0; i < INVENTORY_PAGE_SIZE*1; ++i)
  {
    if (!(item = victim->GetInventoryItem(i)))
      continue;

    s_grid1.Put(i, 1, item->GetSize());
  }
  for (i = INVENTORY_PAGE_SIZE*1; i < INVENTORY_PAGE_SIZE*2; ++i)
  {
    if (!(item = victim->GetInventoryItem(i)))
      continue;

    s_grid2.Put(i - INVENTORY_PAGE_SIZE*1, 1, item->GetSize());
  }
  for (i = INVENTORY_PAGE_SIZE*2; i < INVENTORY_PAGE_SIZE*3; ++i)
  {
    if (!(item = victim->GetInventoryItem(i)))
      continue;

    s_grid3.Put(i - INVENTORY_PAGE_SIZE*2, 1, item->GetSize());
  }
  for (i = INVENTORY_PAGE_SIZE*3; i < INVENTORY_PAGE_SIZE*4; ++i)
  {
    if (!(item = victim->GetInventoryItem(i)))
      continue;

    s_grid4.Put(i - INVENTORY_PAGE_SIZE*3, 1, item->GetSize());
  }
  for (i = INVENTORY_PAGE_SIZE * 4; i < INVENTORY_PAGE_SIZE * 5; ++i)
  {
    if (!(item = victim->GetInventoryItem(i)))
      continue;

    s_grid5.Put(i - INVENTORY_PAGE_SIZE * 4, 1, item->GetSize());
  }

#ifdef ENABLE_SPLIT_INVENTORY_SYSTEM
  int b;
  int v;
  int u;
  int r;
  int a;
  int l;
  const int perPageSkillBookSlotCount = 45;
  const int perPageUpgradeItemsSlotCount = 45;
  const int perPageStoneSlotCount = 45;
  const int perPageBoxSlotCount = 45;
  const int perPageEfsunSlotCount = 45;
  const int perPageCicekSlotCount = 45;
  for (b = 0; b < SKILL_BOOK_INVENTORY_MAX_NUM; ++b) {
    if (!(item = me->GetSkillBookInventoryItem(b)))
      continue;
    
    BYTE itemSize = item->GetSize();
      
    if (i < perPageSkillBookSlotCount) // Notice: This is adjusted for 3 Pages only!
      s_grid6.Put(i, 1, itemSize);
    else if (i < perPageSkillBookSlotCount * 2)
      s_grid7.Put(i - perPageSkillBookSlotCount, 1, itemSize);
    else if (i < perPageSkillBookSlotCount * 3)
      s_grid8.Put(i - perPageSkillBookSlotCount * 2, 1, itemSize);
  }
  
  for (v = 0; v < UPGRADE_ITEMS_INVENTORY_MAX_NUM; ++v) {
    if (!(item = me->GetUpgradeItemsInventoryItem(v)))
      continue;
    
    BYTE itemSize = item->GetSize();
    
    if (i < perPageUpgradeItemsSlotCount) // Notice: This is adjusted for 3 Pages only!
      s_grid9.Put(i, 1, itemSize);
    else if (i < perPageUpgradeItemsSlotCount * 2)
      s_grid10.Put(i - perPageUpgradeItemsSlotCount, 1, itemSize);
    else if (i < perPageUpgradeItemsSlotCount * 3)
      s_grid11.Put(i - perPageUpgradeItemsSlotCount * 2, 1, itemSize);
  }
  
  for (u = 0; u < STONE_INVENTORY_MAX_NUM; ++u) {
    if (!(item = me->GetStoneInventoryItem(u)))
      continue;
    
    BYTE itemSize = item->GetSize();
    
    if (i < perPageStoneSlotCount) // Notice: This is adjusted for 3 Pages only!
      s_grid12.Put(i, 1, itemSize);
    else if (i < perPageStoneSlotCount * 2)
      s_grid13.Put(i - perPageStoneSlotCount, 1, itemSize);
    else if (i < perPageStoneSlotCount * 3)
      s_grid14.Put(i - perPageStoneSlotCount * 2, 1, itemSize);
  }
  
  for (r = 0; r < BOX_INVENTORY_MAX_NUM; ++r) {
    if (!(item = me->GetBoxInventoryItem(r)))
      continue;
    
    BYTE itemSize = item->GetSize();
    
    if (i < perPageBoxSlotCount) // Notice: This is adjusted for 3 Pages only!
      s_grid15.Put(i, 1, itemSize);
    else if (i < perPageBoxSlotCount * 2)
      s_grid16.Put(i - perPageBoxSlotCount, 1, itemSize);
    else if (i < perPageBoxSlotCount * 3)
      s_grid17.Put(i - perPageBoxSlotCount * 2, 1, itemSize);
  }
  
  for (a = 0; a < EFSUN_INVENTORY_MAX_NUM; ++a) {
    if (!(item = me->GetEfsunInventoryItem(a)))
      continue;
    
    BYTE itemSize = item->GetSize();
    
    if (i < perPageEfsunSlotCount) // Notice: This is adjusted for 3 Pages only!
      s_grid18.Put(i, 1, itemSize);
    else if (i < perPageEfsunSlotCount * 2)
      s_grid19.Put(i - perPageEfsunSlotCount, 1, itemSize);
    else if (i < perPageEfsunSlotCount * 3)
      s_grid20.Put(i - perPageEfsunSlotCount * 2, 1, itemSize);
  }
  
  for (l = 0; l < CICEK_INVENTORY_MAX_NUM; ++l) {
    if (!(item = me->GetCicekInventoryItem(l)))
      continue;
    
    BYTE itemSize = item->GetSize();
    
    if (i < perPageCicekSlotCount) // Notice: This is adjusted for 3 Pages only!
      s_grid21.Put(i, 1, itemSize);
    else if (i < perPageCicekSlotCount * 2)
      s_grid22.Put(i - perPageCicekSlotCount, 1, itemSize);
    else if (i < perPageCicekSlotCount * 3)
      s_grid23.Put(i - perPageCicekSlotCount * 2, 1, itemSize);
  }
#endif

  // ¾Æ... ¹º°¡ °³º´½Å °°Áö¸¸... ¿ëÈ¥¼® Àκ¥À» ³ë¸Ö Àκ¥ º¸°í µû¶ó ¸¸µç ³» À߸øÀÌ´Ù ¤Ğ¤Ğ
  static std::vector <WORD> s_vDSGrid(DRAGON_SOUL_INVENTORY_MAX_NUM);

  // ÀÏ´Ü ¿ëÈ¥¼®À» ±³È¯ÇÏÁö ¾ÊÀ» °¡´É¼ºÀÌ Å©¹Ç·Î, ¿ëÈ¥¼® Àκ¥ º¹»ç´Â ¿ëÈ¥¼®ÀÌ ÀÖÀ» ¶§ Çϵµ·Ï ÇÑ´Ù.
  bool bDSInitialized = false;

  for (i = 0; i < EXCHANGE_ITEM_MAX_NUM; ++i)
  {
    if (!(item = m_apItems[i]))
      continue;

    if (item->IsDragonSoul())
    {
      if (!victim->DragonSoul_IsQualified())
      {
        return false;
      }

      if (!bDSInitialized)
      {
        bDSInitialized = true;
        victim->CopyDragonSoulItemGrid(s_vDSGrid);
      }

      bool bExistEmptySpace = false;
      WORD wBasePos = DSManager::instance().GetBasePosition(item);
      if (wBasePos >= DRAGON_SOUL_INVENTORY_MAX_NUM)
        return false;

      for (int i = 0; i < DRAGON_SOUL_BOX_SIZE; i++)
      {
        WORD wPos = wBasePos + i;
        if (0 == s_vDSGrid[wPos]) // @fixme159 (wBasePos to wPos)
        {
          bool bEmpty = true;
          for (int j = 1; j < item->GetSize(); j++)
          {
            if (s_vDSGrid[wPos + j * DRAGON_SOUL_BOX_COLUMN_NUM])
            {
              bEmpty = false;
              break;
            }
          }
          if (bEmpty)
          {
            for (int j = 0; j < item->GetSize(); j++)
            {
              s_vDSGrid[wPos + j * DRAGON_SOUL_BOX_COLUMN_NUM] = wPos + 1;
            }
            bExistEmptySpace = true;
            break;
          }
        }
        if (bExistEmptySpace)
          break;
      }
      if (!bExistEmptySpace)
        return false;
    }
#ifdef ENABLE_SPLIT_INVENTORY_SYSTEM
    else if (item->IsSkillBook())
    {
      BYTE itemSize = item->GetSize();
      int iPos = s_grid6.FindBlank(1, itemSize);
      if (iPos >= 0) {
        s_grid6.Put(iPos, 1, itemSize);
        continue;
      }
      
      iPos = s_grid7.FindBlank(1, itemSize);
      if (iPos >= 0) {
        s_grid7.Put(iPos, 1, itemSize);
        continue;
      }
      
      iPos = s_grid8.FindBlank(1, itemSize);
      if (iPos >= 0) {
        s_grid8.Put(iPos, 1, itemSize);
        continue;
      }
      
      return false;
    }
    else if (item->IsUpgradeItem())
    {
      BYTE itemSize = item->GetSize();
      int iPos = s_grid9.FindBlank(1, itemSize);
      if (iPos >= 0) {
        s_grid9.Put(iPos, 1, itemSize);
        continue;
      }
      
      iPos = s_grid10.FindBlank(1, itemSize);
      if (iPos >= 0) {
        s_grid10.Put(iPos, 1, itemSize);
        continue;
      }
      
      iPos = s_grid11.FindBlank(1, itemSize);
      if (iPos >= 0) {
        s_grid11.Put(iPos, 1, itemSize);
        continue;
      }
      
      return false;
    }
    else if (item->IsStone())
    {
      BYTE itemSize = item->GetSize();
      int iPos = s_grid12.FindBlank(1, itemSize);
      if (iPos >= 0) {
        s_grid12.Put(iPos, 1, itemSize);
        continue;
      }
      
      iPos = s_grid13.FindBlank(1, itemSize);
      if (iPos >= 0) {
        s_grid13.Put(iPos, 1, itemSize);
        continue;
      }
      
      iPos = s_grid14.FindBlank(1, itemSize);
      if (iPos >= 0) {
        s_grid14.Put(iPos, 1, itemSize);
        continue;
      }
      
      return false;
    }
    else if (item->IsBox())
    {
      BYTE itemSize = item->GetSize();
      int iPos = s_grid15.FindBlank(1, itemSize);
      if (iPos >= 0) {
        s_grid15.Put(iPos, 1, itemSize);
        continue;
      }
      
      iPos = s_grid16.FindBlank(1, itemSize);
      if (iPos >= 0) {
        s_grid16.Put(iPos, 1, itemSize);
        continue;
      }
      
      iPos = s_grid17.FindBlank(1, itemSize);
      if (iPos >= 0) {
        s_grid17.Put(iPos, 1, itemSize);
        continue;
      }
      
      return false;
    }
    else if (item->IsEfsun())
    {
      BYTE itemSize = item->GetSize();
      int iPos = s_grid18.FindBlank(1, itemSize);
      if (iPos >= 0) {
        s_grid18.Put(iPos, 1, itemSize);
        continue;
      }
      
      iPos = s_grid19.FindBlank(1, itemSize);
      if (iPos >= 0) {
        s_grid19.Put(iPos, 1, itemSize);
        continue;
      }
      
      iPos = s_grid20.FindBlank(1, itemSize);
      if (iPos >= 0) {
        s_grid20.Put(iPos, 1, itemSize);
        continue;
      }
      
      return false;
    }
    else if (item->IsCicek())
    {
      BYTE itemSize = item->GetSize();
      int iPos = s_grid21.FindBlank(1, itemSize);
      if (iPos >= 0) {
        s_grid21.Put(iPos, 1, itemSize);
        continue;
      }
      
      iPos = s_grid22.FindBlank(1, itemSize);
      if (iPos >= 0) {
        s_grid22.Put(iPos, 1, itemSize);
        continue;
      }
      
      iPos = s_grid23.FindBlank(1, itemSize);
      if (iPos >= 0) {
        s_grid23.Put(iPos, 1, itemSize);
        continue;
      }
      
      return false;
    }
#endif
    else
    {
      int iPos;

      if ((iPos = s_grid1.FindBlank(1, item->GetSize())) >= 0)
      {
        s_grid1.Put(iPos, 1, item->GetSize());
      }
      else if ((iPos = s_grid2.FindBlank(1, item->GetSize())) >= 0)
      {
        s_grid2.Put(iPos, 1, item->GetSize());
      }
      else if ((iPos = s_grid3.FindBlank(1, item->GetSize())) >= 0)
      {
        s_grid3.Put(iPos, 1, item->GetSize());
      }
      else if ((iPos = s_grid4.FindBlank(1, item->GetSize())) >= 0)
      {
        s_grid4.Put(iPos, 1, item->GetSize());
      }
      else if ((iPos = s_grid4.FindBlank(1, item->GetSize())) >= 0)
      {
        s_grid5.Put(iPos, 1, item->GetSize());
      }
      else
        return false;
    }
  }

  return true;
}

// ±³È¯ ³¡ (¾ÆÀÌÅÛ°ú µ· µîÀ» ½ÇÁ¦·Î ¿Å±ä´Ù)
bool CExchange::Done()
{
  int    empty_pos, i;
  LPITEM  item;

  LPCHARACTER  victim = GetCompany()->GetOwner();

  for (i = 0; i < EXCHANGE_ITEM_MAX_NUM; ++i)
  {
    if (!(item = m_apItems[i]))
      continue;

    if (item->IsDragonSoul())
      empty_pos = victim->GetEmptyDragonSoulInventory(item);
#ifdef ENABLE_SPLIT_INVENTORY_SYSTEM
    else if (item->IsSkillBook())
      empty_pos = victim->GetEmptySkillBookInventory(item->GetSize());
    else if (item->IsUpgradeItem())
      empty_pos = victim->GetEmptyUpgradeItemsInventory(item->GetSize());
    else if (item->IsStone())
      empty_pos = victim->GetEmptyStoneInventory(item->GetSize());
    else if (item->IsBox())
      empty_pos = victim->GetEmptyBoxInventory(item->GetSize());
    else if (item->IsEfsun())
      empty_pos = victim->GetEmptyEfsunInventory(item->GetSize());
    else if (item->IsCicek())
      empty_pos = victim->GetEmptyCicekInventory(item->GetSize());
#endif
    else
      empty_pos = victim->GetEmptyInventory(item->GetSize());

    if (empty_pos < 0)
    {
      sys_err("Exchange::Done : Cannot find blank position in inventory %s <-> %s item %s",
          m_pOwner->GetName(), victim->GetName(), item->GetName());
      continue;
    }

    assert(empty_pos >= 0);

    if (item->GetVnum() == 90008 || item->GetVnum() == 90009) // VCARD
    {
      VCardUse(m_pOwner, victim, item);
      continue;
    }

    m_pOwner->SyncQuickslot(QUICKSLOT_TYPE_ITEM, item->GetCell(), 255);

    item->RemoveFromCharacter();
    if (item->IsDragonSoul())
      item->AddToCharacter(victim, TItemPos(DRAGON_SOUL_INVENTORY, empty_pos));
#ifdef ENABLE_SPLIT_INVENTORY_SYSTEM
    else if (item->IsSkillBook())
      item->AddToCharacter(victim, TItemPos(INVENTORY, empty_pos));
    else if (item->IsUpgradeItem())
      item->AddToCharacter(victim, TItemPos(INVENTORY, empty_pos));
    else if (item->IsStone())
      item->AddToCharacter(victim, TItemPos(INVENTORY, empty_pos));
    else if (item->IsBox())
      item->AddToCharacter(victim, TItemPos(INVENTORY, empty_pos));
    else if (item->IsEfsun())
      item->AddToCharacter(victim, TItemPos(INVENTORY, empty_pos));
    else if (item->IsCicek())
      item->AddToCharacter(victim, TItemPos(INVENTORY, empty_pos));
#endif
    else
      item->AddToCharacter(victim, TItemPos(INVENTORY, empty_pos));
    ITEM_MANAGER::instance().FlushDelayedSave(item);

    item->SetExchanging(false);
    {
      char exchange_buf[51];

      snprintf(exchange_buf, sizeof(exchange_buf), "%s %u %u", item->GetName(), GetOwner()->GetPlayerID(), item->GetCount());
      LogManager::instance().ItemLog(victim, item, "EXCHANGE_TAKE", exchange_buf);

      snprintf(exchange_buf, sizeof(exchange_buf), "%s %u %u", item->GetName(), victim->GetPlayerID(), item->GetCount());
      LogManager::instance().ItemLog(GetOwner(), item, "EXCHANGE_GIVE", exchange_buf);

      if (item->GetVnum() >= 80003 && item->GetVnum() <= 80007)
      {
        LogManager::instance().GoldBarLog(victim->GetPlayerID(), item->GetID(), EXCHANGE_TAKE, "");
        LogManager::instance().GoldBarLog(GetOwner()->GetPlayerID(), item->GetID(), EXCHANGE_GIVE, "");
      }
    }

    m_apItems[i] = NULL;
  }

  if (m_lGold)
  {
    GetOwner()->PointChange(POINT_GOLD, -m_lGold, true);
    victim->PointChange(POINT_GOLD, m_lGold, true);

    if (m_lGold > 1000)
    {
      char exchange_buf[51];
      snprintf(exchange_buf, sizeof(exchange_buf), "%u %s", GetOwner()->GetPlayerID(), GetOwner()->GetName());
      LogManager::instance().CharLog(victim, m_lGold, "EXCHANGE_GOLD_TAKE", exchange_buf);

      snprintf(exchange_buf, sizeof(exchange_buf), "%u %s", victim->GetPlayerID(), victim->GetName());
      LogManager::instance().CharLog(GetOwner(), m_lGold, "EXCHANGE_GOLD_GIVE", exchange_buf);
    }
  }

  m_pGrid->Clear();
  return true;
}

// ±³È¯À» µ¿ÀÇ
bool CExchange::Accept(bool bAccept)
{
  if (m_bAccept == bAccept)
    return true;

  m_bAccept = bAccept;

  // µÑ ´Ù µ¿ÀÇ ÇßÀ¸¹Ç·Î ±³È¯ ¼º¸³
  if (m_bAccept && GetCompany()->m_bAccept)
  {
    int  iItemCount;

    LPCHARACTER victim = GetCompany()->GetOwner();

    //PREVENT_PORTAL_AFTER_EXCHANGE
    GetOwner()->SetExchangeTime();
    victim->SetExchangeTime();
    //END_PREVENT_PORTAL_AFTER_EXCHANGE

    // @fixme150 BEGIN
    if (quest::CQuestManager::instance().GetPCForce(GetOwner()->GetPlayerID())->IsRunning() == true)
    {
      GetOwner()->ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, LC_TEXT("You cannot trade if you're using quests"));
      victim->ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, LC_TEXT("You cannot trade if the other part using quests"));
      goto EXCHANGE_END;
    }
    else if (quest::CQuestManager::instance().GetPCForce(victim->GetPlayerID())->IsRunning() == true)
    {
      victim->ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, LC_TEXT("You cannot trade if you're using quests"));
      GetOwner()->ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, LC_TEXT("You cannot trade if the other part using quests"));
      goto EXCHANGE_END;
    }
    // @fixme150 END

    // exchange_check ¿¡¼´Â ±³È¯ÇÒ ¾ÆÀÌÅÛµéÀÌ Á¦ÀÚ¸®¿¡ ÀÖ³ª È®ÀÎÇÏ°í,
    // ¿¤Å©µµ ÃæºĞÈ÷ ÀÖ³ª È®ÀÎÇÑ´Ù, µÎ¹ø° ÀÎÀÚ·Î ±³È¯ÇÒ ¾ÆÀÌÅÛ °³¼ö
    // ¸¦ ¸®ÅÏÇÑ´Ù.
    if (!Check(&iItemCount))
    {
      GetOwner()->ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, LC_TEXT("µ·ÀÌ ºÎÁ·Çϰųª ¾ÆÀÌÅÛÀÌ Á¦ÀÚ¸®¿¡ ¾ø½À´Ï´Ù."));
      victim->ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, LC_TEXT("»ó´ë¹æÀÇ µ·ÀÌ ºÎÁ·Çϰųª ¾ÆÀÌÅÛÀÌ Á¦ÀÚ¸®¿¡ ¾ø½À´Ï´Ù."));
      goto EXCHANGE_END;
    }

    // ¸®ÅÏ ¹ŞÀº ¾ÆÀÌÅÛ °³¼ö·Î »ó´ë¹æÀÇ ¼ÒÁöÇ°¿¡ ³²Àº ÀÚ¸®°¡ ÀÖ³ª È®ÀÎÇÑ´Ù.
    if (!CheckSpace())
    {
      GetOwner()->ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, LC_TEXT("»ó´ë¹æÀÇ ¼ÒÁöÇ°¿¡ ºó °ø°£ÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù."));
      victim->ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, LC_TEXT("¼ÒÁöÇ°¿¡ ºó °ø°£ÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù."));
      goto EXCHANGE_END;
    }

    // »ó´ë¹æµµ ¸¶Âù°¡Áö·Î..
    if (!GetCompany()->Check(&iItemCount))
    {
      victim->ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, LC_TEXT("µ·ÀÌ ºÎÁ·Çϰųª ¾ÆÀÌÅÛÀÌ Á¦ÀÚ¸®¿¡ ¾ø½À´Ï´Ù."));
      GetOwner()->ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, LC_TEXT("»ó´ë¹æÀÇ µ·ÀÌ ºÎÁ·Çϰųª ¾ÆÀÌÅÛÀÌ Á¦ÀÚ¸®¿¡ ¾ø½À´Ï´Ù."));
      goto EXCHANGE_END;
    }

    if (!GetCompany()->CheckSpace())
    {
      victim->ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, LC_TEXT("»ó´ë¹æÀÇ ¼ÒÁöÇ°¿¡ ºó °ø°£ÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù."));
      GetOwner()->ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, LC_TEXT("¼ÒÁöÇ°¿¡ ºó °ø°£ÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù."));
      goto EXCHANGE_END;
    }

    if (db_clientdesc->GetSocket() == INVALID_SOCKET)
    {
      sys_err("Cannot use exchange feature while DB cache connection is dead.");
      victim->ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, "Unknown error");
      GetOwner()->ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, "Unknown error");
      goto EXCHANGE_END;
    }

    if (Done())
    {
      if (m_lGold) // µ·ÀÌ ÀÖÀ» ‹š¸¸ ÀúÀå
        GetOwner()->Save();

      if (GetCompany()->Done())
      {
        if (GetCompany()->m_lGold) // µ·ÀÌ ÀÖÀ» ¶§¸¸ ÀúÀå
          victim->Save();

        // INTERNATIONAL_VERSION
        GetOwner()->ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, LC_TEXT("%s ´Ô°úÀÇ ±³È¯ÀÌ ¼º»ç µÇ¾ú½À´Ï´Ù."), victim->GetName());
        victim->ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, LC_TEXT("%s ´Ô°úÀÇ ±³È¯ÀÌ ¼º»ç µÇ¾ú½À´Ï´Ù."), GetOwner()->GetName());
        // END_OF_INTERNATIONAL_VERSION
      }
    }

EXCHANGE_END:
    Cancel();
    return false;
  }
  else
  {
    // ¾Æ´Ï¸é accept¿¡ ´ëÇÑ ÆĞŶÀ» º¸³»ÀÚ.
    exchange_packet(GetOwner(), EXCHANGE_SUBHEADER_GC_ACCEPT, true, m_bAccept, NPOS, 0);
    exchange_packet(GetCompany()->GetOwner(), EXCHANGE_SUBHEADER_GC_ACCEPT, false, m_bAccept, NPOS, 0);
    return true;
  }
}

// ±³È¯ Ãë¼Ò
void CExchange::Cancel()
{
  exchange_packet(GetOwner(), EXCHANGE_SUBHEADER_GC_END, 0, 0, NPOS, 0);
  GetOwner()->SetExchange(NULL);

  for (int i = 0; i < EXCHANGE_ITEM_MAX_NUM; ++i)
  {
    if (m_apItems[i])
      m_apItems[i]->SetExchanging(false);
  }

  if (GetCompany())
  {
    GetCompany()->SetCompany(NULL);
    GetCompany()->Cancel();
  }

  M2_DELETE(this);
}

Kod:
char_item.cpp & char.h Açılır

BYTE bCell -> UINT bCell
BYTE bDestCell -> UINT bDestCell

Şeklinde tümünü değiştirsin

DOSYAYI İNDİR / DOWNLOAD
Yazar
admin
İndirilme
86
Görüntüleme
374
İlk yayınlama
Son güncelleme
Değerlendirme
0.00 yıldız(lar) 0 rating

admin ait diğer kaynakar

Üst Alt